Privacy Policy

Het waarborgen van de privacy van onze cliënten en bezoekers van zowel de natuurbegraafplaats als de website www.zomerlanden.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom hebben we in onze privacy policy beschreven welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

Door de informatie en de diensten op www.zomerlanden.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Privacy Statement Natuurbegraafplaats Zomerlanden

Natuurbegraafplaats Zomerlanden is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Natuurbegraafplaats Zomerlanden
Boonsweg 117
3274 LH Heinenoord

www.natuurbegraafplaatszomerlanden.nl
info@natuurbegraafplaatszomerlanden.nl

Functionaris Gegevensbescherming
Monique Kranendonk is de Functionaris Gegevensbescherming van Natuurbegraafplaats Zomerlanden. Zij is te bereiken via monique@navawa.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Natuurbegraafplaats Zomerlanden verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum en -plaats, idem voor overlijden (alleen bij registratie grafrecht)
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie, gesprekken en telefonisch contact
 • gegevens over uw activiteiten op onze website, zoals aanmelding voor activiteiten
 • gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat u websites van samenwerkende organisaties bezoekt)
 • bankrekeningnummer (alleen in geval van betaling in termijnen)
 • foto’s gemaakt tijdens evenementen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan, betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Natuurbegraafplaats Zomerlanden verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • de registratie van grafrechten
 • het afhandelen van uw betaling
 • het verzenden van onze nieuwsbrief en/of brochure
 • u te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • u de passende aandacht te kunnen bieden als u ons bezoekt of op andere wijze contact zoekt
 • foto’s dienen ter illustratie van de activiteiten op ons gebied en hebben niet de intentie mensen te identificeren. We maken bij deze illustraties een journalistieke afweging en vinden dit een gerechtvaardigd belang. Indien u moeite heeft met een foto waar u op staat afgebeeld, vragen we u rechtstreeks contact met ons op te nemen. Dit zal vrijwel altijd tot verwijdering van de foto van onze website leiden. 

Toestemming
Er zijn verschillende manieren waarop u toestemming kunt geven voor het zoeken van contact of het verwerken van uw gegevens.

 • via een aanmeldformulier op de website
  Bij het aanmelden voor een evenement of bijvoorbeeld een nieuwsbrief, gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van dat evenement of het toesturen van onze nieuwsbrief.
 • tijdens een gesprek met een medewerker
  Er kan u tijdens een gesprek gevraagd worden of we uw gegevens mogen noteren, dan wel of u de nieuwsbrief wilt ontvangen.
 • via e-mail of andere correspondentie 

U kunt schriftelijk vragen om op de hoogte gehouden te worden.

Bovenstaande manieren kunt u uiteraard ook gebruiken om uw toestemming weer in te trekken. 

Geautomatiseerde besluitvorming
Natuurbegraafplaats Zomerlanden neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Natuurbegraafplaats Zomerlanden) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Natuurbegraafplaats Zomerlanden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia
Gezien de eeuwigdurendheid van het grafrecht, bewaren we de gegevens in ons begraafregister in principe altijd. We zijn ook wettelijk verplicht deze gegevens te bewaren.                    

Adresgegevens
In het geval mensen hebben aangegeven met ons in contact te willen blijven (bijvoorbeeld via een nieuwsbrief), bewaren we deze gegevens in elk geval tot het opzeggen daarvan. Overige adresgegevens worden tot vijf jaar na het laatste contact bewaard, tenzij er gegronde redenen bestaan deze termijn te verlengen.

Gespreksverslagen
Van gesprekken met onze medewerkers wordt vaak een notitie gemaakt. Dit heeft als doel om onze cliënten en relaties beter van dienst te kunnen zijn. Deze notities vallen niet onder de openbaarheid van het begraafregister en worden dus niet gedeeld met derden. De notities blijven tot vijf jaar na het laatste contact bewaard, tenzij er gegronde redenen bestaan deze termijn te verlengen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Natuurbegraafplaats Zomerlanden verkoopt uw gegevens nooit aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals openbaarheid van het grafregister. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Natuurbegraafplaats Zomerlanden blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Natuurbegraafplaats Zomerlanden gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Natuurbegraafplaats Zomerlanden gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Ook gebruiken we analytische cookies die anoniem het gebruik van onze site bijhouden zodat we de website kunnen verbeteren. 

Tijdens uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Google (Google Tag Manager en Google Analytics)
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, ook anonimiseren we IP-adressen. Google Tag Manager gebruiken we om de metingen van Google Analytics te beheren. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Natuurbegraafplaats Zomerlanden en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens rechtstreeks aan ons kenbaar maken.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Natuurbegraafplaats Zomerlanden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

De toegang tot gegevens door ons personeel vindt uitsluitend plaats via beveiligde verbindingen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. 

Over dit statement
Dit statement is opgesteld op 1 november 2019 en laatstelijk gewijzigd op 25 oktober 2023. We controleren dit statement regelmatig op actualiteit. Voor alle vragen over uw persoonsgegevens bij Natuurbegraafplaats Zomerlanden kunt u terecht bij onze Functionaris Gegevensbescherming